CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Important


Контакт с нас – телефон 02/9701 321


Уважаеми потребители,

Във връзка със зачестилите случаи на неправилно и непълно попълване на описи относно плащане за обект на индустриална собственост, Патентно ведомство на Република България предоставя образец на Опис във връзка с плащане за обект на индустриална собственост, който има за цел да улесни потребителите на услугите при извършване на плащания за повече от един обект.

Опис във връзка с плащане за обект на индустриална собственост може да откриете
тук.


МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА “МЕДИАЦИЯ В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”

 

Професионална асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/ организира заедно с Центъра за спогодби и медиация към Софийски Районен съд и Софийски градски съд /ЦСМ/ и Висшия адвокатски съвет /ВАдвС/, международен семинар на тема “МЕДИАЦИЯ В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ” със съдействието на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ и Патентното ведомство на Република България /ПВ/.

Като гост-лектори в семинара ще участват международните експерти: г-н Théophile Margellos, председател на Апелативните състави на СЕСИС, г-н Gordon Humphreys, председател на 5-ти апелативен състав на СЕСИС, г-н Sven Stürmann, председател на 2-ри апелативен състав.

              Семинарът ще се проведе в гр. София, на 20 март 2020 год. /петък/ от 10.30 до 17.30 часа в зала „Юстиция“ на СРС, бул. Скобелев № 23.

  Моля, регистрирайте се ТУК :   и изпратете формуляра в срок до 10 март 2020 г. Местата са ограничени. Регистрирането се извършва до изчерпване на местата. 

              Семинарът е без такса за участие. Подробна програма за събитието ще бъде налична скоро. Работните езици на семинара са български и английски език. Осигурен е симултанен превод.

 

Уважаеми потребители,


От 15 февруари 2020г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.8 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на обучението е придобиване или актуализиране на знания на кандидатите за представители по индустриална собственост. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни.

Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, в съботно-неделно време, съгласно приложената програма.

Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в което трябва да посочат модула, който ще посещават.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: zruicheva@bpo.bg


Уважаеми потребители,

Патентно ведомство на Република България Ви информира, че системата за електронно заявяване на услуги работи най-добре при следните технически изисквания, които са препоръчителни за потребителите:

Интернет браузер: Microsoft Internet Explorer version 9+, Firefox version 10+ или Google Chrome version 11+;
Операционна система: Windows или Linux, поддържащи цитираните версии на Интернет браузери.

Патентно ведомство на Република България не поема отговорност при техническа неизправност от страна на заявителя и невъзможност за подаване на заявка по електронен път. При неуспешно заявяване по електронен път, напомняме на заявителите, че съществуват други начини за подаване на заявка – на място в Патентното ведомство, по пощата или по факс.

Подобни указания се съдържат и в портала за електронно заявяване на услугите, предоставяни от Патентното ведомство.Уважаеми потребители,

В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 98  от 13 декември 2019 г., е обнародван новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който съгласно чл. 5, ал. 5, изр. 2 от Конституцията на Република България влиза в сила 3 дни след обнародването му.
Текста на новия Закон за марките и географските означения може да видите в
Държавен вестник, бр. 98  от 13 декември 2019 г.


Уважаеми потребители,
Патентното ведомство има удоволствието да Ви съобщи, че от 09.12.2019 г., ще бъде активна  нова електронна услуга „Европейски патент за територията на Република България“.

Услугата ще позволява  подаване на:
-          Искания за временна закрила по публикувани заявки за Европейски патенти
-          Искания за признаване действието на издадени/изменени Европейски патенти.
За улеснение на потребителите при въвеждането на данните в  предвидените полета за услугата е реализирано автоматизирано зареждане на информацията чрез интеграция с базата данни на публикациите в Официалния бюлетин на Европейското патентно ведомство и Европейския патентен регистър.
Подаването на исканията във връзка с услугата изисква задължително подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП) преди изпращане.
Услугата ще е достъпна през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/.

Нова електронна услуга е осъществена в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Уважаеми потребители,
Патентното ведомство Ви информира, че от 09.12.2019г. за подаване на заявления през https://portal.bpo.bg/ ще се изисква  задължително подписване  с квалифициран електронен подпис (КЕП)  още преди изпращане за следните електронни услуги:

Заявка за патент за изобретение;
Заявка за полезен модел;
Искане за временна закрила/действие на ЕП на територията на РБ; и
всички 29 вторични услуги за марки и промишлени дизайни.

Повече информация и указания за начина на заявяване ще можете да намерите в ръководствата за потребителя за съответните услуги.

Заповед № 905/05.11.2019 г.  на председателя на Патентно ведомство на Република България относно водене на кореспонденция по заявки за марки, дизайни, патенти или полезни модели чрез Портала за електронни услуги


Уважаеми потребители,
Патентно ведомство на Република България има удоволствието да Ви съобщи, че от днес 24.09.2019 г. са въведени в експлоатационен режим 2 броя нови е-услуги, достъпни през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/:
-    Електронно подаване на заявка за патент за изобретение;
-    Електронно подаване на заявка за регистрация на полезен модел;

   
С новите услуги се осигурява възможност за бързо и лесно подаване на заявки за патенти за изобретения и за регистрация на полезни модели, което без съмнение ще бъде високо оценено от иновационно и модерно развиващия се бизнес у нас. За целта заявителят следва освен да е подготвил необходимия набор от документи към заявката, да разполага с регистрирация в системата за електронни услуги.
    Въвежданите днес услуги са продукт на софтуерна разработка в изпълнението на дейностите залегнали в Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
    Уверяваме Ви, че електронното подаване на заявки за патенти и регистрация на полезни модели са само част от поредица от електронни услуги, които полагаме усилия да реализираме в близко бъдеще за Вас.

Актуална информация, свързана с очаквания BREXIT

Патентно ведомство на Република България предоставя на вниманието на притежателите на права върху обекти на индустриалната собственост (ИС) информация, която да ги подпомогне при взимането на решение как да управляват своите права, предвид очакваното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз на 01.11.2019г.
Контролен списък с насоки към дружествата, развиващи стопанска дейност в Обединеното кралство, е достъпен ТУК.
Специално  внимание притежателите на права върху обекти на ИС следва да обърнат на раздел 3.б. Търговски марки и дизайни, географски указания, правна закрила на сортовете  растения
При необходимост списъкът с насоки ще бъде актуализиран.
Времева графика със сроковете на приложение на извънредните мерки е предоставена ТУК.


Започна номинирането за Европейската награда за изобретател 2020
Европейското патентно ведомство (ЕПВ) обяви началото на срока, в който национални ведомства за интелектуална собственост, университети, научноизследователски институти, компании, малки и средни предприятия могат да изпращат своите предложения за номинации за Европейската награда за изобретател 2020 (European Inventor Award 2020).
Ежегодно  за престижните награди в пет категории (индустрия, МСП, изследвания, държави, които не са членки на Европейската патентна организация, и цялостен принос) се състезават 15 финалисти. Международно жури определя най-забележителните изобретения в Европа и целия свят, като отчита не само значителния технологичен прогрес в съответната област, но и приноса за развитието на икономиката и просперитета на обществото като цяло.
През 2020 година церемонията по раздаването на Европейската награда за изобретател 2020 ще се проведе на 18 юни в Монако.
Всеки може да кандидатства, като задължително изискване е кандидатите е да имат издаден европейски патент.
Срокът за изпращане на предложения е 30 септември 2019 г.
За допълнителна информация, достъп до формуляра за кандидатстване и изпращането му, посетете https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html


Айндховен ще бъде домакин на наградите DesignEuropa 2020

Третото издание на конкурса Eвропейска награда за дизайни ще се проведе на 20 октомври 2020 г. в Айндховен, Холандия, по време на Холандската седмица на дизайна Айндховен 2020.
Кандидатстването започна на 21 октомври 2019 г. на уебсайта на организатора - Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз /СЕСИС, EUIPO/.
DesignEuropa отличава най-добрите промишлени дизайни на територията на Европейския съюз и извън неговите предели.
И в третото си поред издание DesignEuropa Awards ще отличи регистриран дизайн на Общността (RCD), т.е. дизайн, който е получил защита за територията на целия Европейски съюз.
Холандската седмица на дизайна Айндховен 2020 се организира от Холандската фондация за дизайн и е най-голямото ежегодно събитие по рода си в Северна Европа, което представя работата и концепциите на над 2600 дизайнери пред повече от 350 000 посетители. Айндховен е град, добре известен в света като дизайнерската столица на Холандия и като международен център за постижения в областта на творчеството и интелектуалната собственост.
Организирани от СЕСИС, съвместно с Министерството на икономиката и климатичната политика на Холандия и Службата за интелектуална собственост на БеНеЛюкс, наградите DesignEuropa 2020 ще предоставят уникална възможност на участници, създатели, предприемачи и заинтересовани страни да се запознаят с най-новите тенденции в областта на дизайна и иновациите.


Обучителни видео клипове
Патентното ведомство предоставя на вниманието на потребителите поредица обучителни видео клипове в областта на марките и дизайните, изготвени по Проекта за електронно обучение в рамките на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).
Материалите са насочени към широката публика и имат за цел да представят на достъпен език полезна информация, свързана с обектите на индустриалната собственост.
Информация за централизирания портал за класификация на стоки и услуги в областта на марките TMclass, който дава достъп не само до хармонизирана база данни, валидна в рамките на ЕС, но и до бази данни от цял свят. От това видео можете да научите как се търси конкретен термин в TMclass; как се създават, превеждат и валидират списък с термини; как се предлагат нови термини. Видеото можете да намерите тук.
От видео материалите тук може да разберете какво е необходимо, за да се регистрира марка или дизайн за територията на България и какви са промените в практиката на Патентното ведомство в резултат на Директива 2015/2436:
Как да регистрирате марката си в България
Как да регистрирате промишлен дизайн в България
Реформа в марките: Национална практика

Предоставяме на вниманието на учениците анимиран видео клип, който има за цел да им даде основни познания за марката и дизайна като обекти на индустриалната собственост:
Основни познания за марката и дизайна като обекти на индустриалната собственост


ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НАВЪРШИ 71 ГОДИНИ
На 4 юни 2019 г. Патентното ведомство на Република България стана на 71 г., след като с Указ № 907 на 4  юни 1948 г. бе създаден Институтът за рационализации – ИНРА, част от Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси към Министерски съвет на Народна Република България.
Негов правоприемник от 1993 г. е днешното Патентно ведомство на Република България. Първият закон за закрила на патентите в България е приет още през 1921 г.
Патентното ведомство е институция, чиято дейност е изцяло отдадена на защитата на обектите на индустриалната собственост, ориентирана към  потребителите на тези услуги, изобретателите и представителите по индустриална собственост.
С годините ведомството се разви и модернизира, като в момента е пълноправен член на трите водещи международни организации в областта на интелектуалната собственост – Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ и Европейското патентно ведомство /ЕПВ/. С напълно актуализираната си правна рамка и активното участие на международни форуми в различни формати, Ведомството днес е една модерна институция, напълно отговаряща на европейските и международни стандарти за управление на права върху обекти на индустриалната собственост.
По повод своята 71-ва годишнина Патентното ведомство на Република България сърдечно поздравява българските изобретатели, представителите по индустриална собственост и всички вас, ангажирани с управлението на правата върху обекти на индустриалната собственост. 


Маргарита Салас Фалгерас (Margarita Salas Falgueras) от Испания спечели Популярната награда на Европейските награди за изобретения
Носителят на популярната награда се излъчва от обществеността с онлайн гласуване сред 15-те финалисти на Европейските награди за изобретения.
Победителят бе обявен на 20 юни 2019 г., на церемонията по награждаването на финалистите в петте категории на Европейските награди за изобретения, която се състоя във Виена.
Маргарита Салас Фалгерас бе номинирана в категория „Цялостен принос“ като пионер на испанската молекулярна генетика, измислила по-бърз, по-прост и по-надежден начин за възпроизвеждане на следи от ДНК, което днес е  стандарт в ДНК тестовете от онкология до съдебна медицина.
Повече информация за Популярната награда ТУК.


Изобретатели в областта на рециклирането на пластмаси и диагностика на рака бяха отличени на Европейските награди за изобретения

На церемонията, която се състоя във Wiener Stadthalle на 20 юни 2019 г., бяха раздадени и награди за технологията на акумулаторните батерии, за противообрастващи покрития за корабите и за ДНК-тестове. Победителите бяха от цял свят - Австрия, Франция, Япония, Холандия и Испания.
Испанският учен Маргарита Салас Фалгерас /Margarita Salas Falgueras/ бе удостоена с наградата за цялостен принос за пионерската си работа в областта на генетиката и молекулярната биология. Работейки върху ДНК-амплификацията на генома, Фалгуерас е изобретила по-бърз, по-прост и по-надежден начин да репликира следите от ДНК в достатъчно голям размер за пълно генно изследване, използвайки ензима phi29 ДНК полимераза. Нейното изобретение е широко използвано в онкологията, съдебната медицина и археологията.
От старта на наградите, поставен от Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ през 2006 г., те продължават да отдават уважение на тези, чиито новаторски изобретения дават отговори на някои от най-големите предизвикателства на нашето време. Финалистите и победителите бяха избрани от независимо международно жури от професионалилсти в областта на бизнеса, политиката и науката.
По време на церемонията президентът на ЕПВ г-н Антонио Кампиньош заяви: "Историите на тези изобретатели показват как патентната защита може да помогне за превръщането на иновациите в пазарен успех. … Нещо повече, правата върху интелектуалната собственост подхранват европейската икономика - индустриите, които използват патенти, търговски марки и права върху дизайните значително допринасят за БВП, търговията и създаването на работни места в Европа."
14-тото издание на церемонията по награждаването се проведе в известната Wiener Stadthalle и бе посетено от около 600 гости, занимаващи се професионално със защита на правата върху обектите на интелектуалната собственост, политиката, бизнеса, науката и академичните среди. 


Лауреатите на Европейската награда за изобретения'2019:
Klaus Feichtinger и Manfred Hackl от Австрия бяха отличени за тяхната работа в областта на рециклирането на пластмаси. С подхода им отпадъчни пластмаси от много видове могат да бъдат превърнати във висококачествени пелети за нови продукти. Днес в световен мащаб техните 6000 машини преработват над 14.5 млн. тона пластмаса годишно.
Френският имунолог Jérôme Galon е изобретател на тест за рак Immunoscore®. Този диагностичен инструмент помага при преценката на риска от рецидив при пациенти с рак, като използва цифрови изображения на тумори и съвременен софтуер за измерване на имунния отговор. Изобретението на Galon вече се използва за подобряване на точността на прогнозите за пациенти с колоректален рак.
Сред наградените бе и японският учен Akira Yoshino - бащата на литиевойонната батерия (LIB). Неговите акумулаторни батерии захранват почти 5 милиарда мобилни телефони, лаптопи и други преносими устройства, както и електрически превозни средства. От десетилетия той се е посветил на непрекъснато подобряване на своя продукт.
Rik Breur от Нидерландия бе отличен за разработената от него обвивка против обрастването на плавателни съдове, която е вдъхновена от бодливата повърхност на морския таралеж. Обвивката е екологична алтернатива на токсичните бои върху кораби и морски структури. Водораслите, раковините и мидите се изплъзват, намалявайки с до 40% разхода на гориво.
Вижте наградените изобретатели ТУК


Учете се от сърцето на знанията на Европейския съюз в областта на интелектуалната собственост
След успеха на първото издание на Програмата за обучение по марки и дизайни (ETMD EP),  проведено през 2018/2019 г. с над 50 участници от 20 държави  членки на Европейския съюз, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ стартира второ издание. Програмата е фокусирана върху взаимодействието между СЕСИС и работещите в областта на регистрацията на марки и дизайни и свързаните с тези обекти производствата. Тя се провежда от служители на СЕСИС, професионалисти в областта на интелектуалната собственост и учени.
Обучението ще бъде на английски език и ще продължи от септември 2019 г. до юни 2020 г., като включва 150 часа, съчетаващи електронно обучение, уебинари и две тридневни сесии на място в сградата на СЕСИС – гр. Аликанте, Испания.
Курсът ще приключи с изпит в сградата на СЕСИС и издържалите успешно кандидати ще получат сертификати.
За повече информация относно програмата, предварителните дати и таксите за обучение, посетете уебсайта на програмата
Регистрацията е ограничена до първите 100 участници и ще бъде отворена от 15 май до 30 юни включително.Медиация в СЕСИС
На 30-31 май в Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/, в гр. Аликанте, Испания, ще се проведе втората конференция на тема Медиация. Събитието е отражение на нарастващата популярност на тази дейност в областта на интелектуалната собственост.
Медиацията се предлага на втора инстанция в СЕСИС от 2011 г. и е безплатна за потребителите. Тя е бърз и ефективен начин за разрешаване на спорове с помощта опитния, отлично обучен и многоезичен персонал на Службата, който посредничи между страните в спора.
Неотдавнашното създаване на Службата за алтернативно решаване на спорове /Alternative Dispute Resolution Service/ в рамките на Апелативния състав на СЕСИС е друг важен момент в развитието на медиацията. Новата Служба управлява и насърчава дейностите по алтернативно разрешаване на спорове, чрез посредничество и възможност за помирение на страните при спорове в областта на марките и дизайните.
Медиацията е от особена важност за потребителите, защото  може да ускори разрешаването на спорове, да съдейства за намирането на решения  значително да намали разходите за съдебни спорове. Тя гарантира също така поверителност и минимизиране на риска за страните и е отличен инструмент за малките предприятия, които нямат време и/или средства за дълги съдебни производства.
Именно в този контекст ще се проведе Конференцията по медиация в областта на интелектуалната собственост. Тя ще събере професионалисти по медиация от цял свят, които ще разгледат актуални теми за тази бързо развиваща се практика. Ще бъде проучена глобалната рамка на медиацията заедно с най-новите тенденции като изкуствения интелект (AI) в медиацията и хибридната техника за алтернативно разрешаване на спорове. Специално внимание ще бъде отделено на посредничеството при различните по големина компании, интегрирането на медиацията в международните съдебни системи и уменията за упражняване на влияние.
Съсредоточена върху динамичния дебат и обмена на мнения, тази конференция предлага отлични възможности за работа в мрежа.
С екипа на Конференцията може да се свържете на следния интернет адрес: ipmediationconference@euipo.europa.eu


БРЕКЗИТ

Уважаеми потребители,
Във връзка с възможността за оттегляне на Обединеното Кралство от Европейския съюз без споразумение, Патентно ведомство на Република България препоръчва на всички притежатели/заявители на марки на Европейския съюз, дизайни на Общността, както и на международни марки и дизайни по реда на Мадридската и Хагската спогодби, с посочване на Европейския съюз, да се запознаят подробно с публикуваната във връзка с Брекзит информация на официалния сайт на Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост, секция „Въпроси и отговори“. Следва да се обърне внимание и на подготвеното съобщение на Европейската комисия и СЕСИС до заинтересованите страни.
За Ваше улеснение може да ползване по-долу указаните линкове:
Секция въпроси и отговори ТУК
Съобщение до заинтересованите страни ТУК


За Деня на интелектуалната собственост Патентното ведомство с нова функционалност на електронния си портал
Уважаеми потребители,

От 17.04.2019 г. имаме удоволствието да Ви предложим допълнителна функционалност за търсене в публичните електронни регистри на обектите на индустриалната собственост, поддържани на портала на Патентно ведомство https://portal.bpo.bg. Посредством „Комбинирано търсене“ можете да задавате общи критерии и да избирате търсене във всички или в някои от регистрите. Новата функционалност е базирана на принципно нова технология за пълнотекстово търсене, която предоставя изключителна бързина и разширени възможности за задаване на критерии за търсене в сравнение с традиционния достъп до отделните регистри.
В самия екран за комбинирано търсене е предоставена помощна информация за използването на новата функционалност.
В случай на констатирани проблеми или неточности, моля използвайте формата за обратна връзка на портала.


Уважаеми потребители,
Патентно ведомство на Република България ви информира, че след успешната реализация на миграционните дейности и електронизацията на работните процеси, от днес е разширено портфолиото на електронния регистър portal.bpo.bg, където в активен режим вече е възможен директен свободен достъп до информация от Регистъра на новите сортове растения и породи животни, поддържан от ведомството. Услугата осигурява свободен достъп до информация по публикувани в Официалния бюлетин нови сортове растения и породи животни. Вярваме, че с реализацията сме дали възможност както за бърза и навременна информираност на потребителите за конкретни обекти, така и за извършване на комбинирани търсения по избрани критерии.


Уважаеми потребители,
На 14.09.2018г. успешно приключи софтуерната разработка по проекта за подобрения на фронт офиса (ECP2 – Major improvements to front office), изпълняван в рамките на сътрудничеството на Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. В рамките на проекта беше извършена основна технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на марки и дизайни, изискващи регистрация  и 23 услуги, изискващи квалифициран електронен подпис по вече заявени марки и дизайни. В рамките на проекта бяха разработени и 6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните.  Обновената версия на фронт офиса е в реална експлоатация, а новите електронни услуги са:
 • Промяна на представител за марка;
 • Промяна на адрес за кореспонденция за марка;
 • Други искания за марки, включващи:
    -Представяне на пълномощно
    -Представяне на превод на документи (или доказателства)
    -Внасяне на допълнителни доказателства (или документи)
    -Отговор във връзка с установен формални нередности по заявка / опозиция /искане
    -Отговор/възражение/становище/споразумение по опозиция/предварителен отказ/жалба/искане
    -Искане за спиране/възобновяване на производство
    -Искане за оттегляне на опозицията
    -Искане за еднократно продължаване на срок
    -Искане за първо продължаване на срок за споразумение по опозиция
    -Искане за второ продължаване на срок за споразумение по опозиция
    -Искане за поправка на допусната от заявителя техническа грешка в заявка или искане
    -Искане за поправка на допусната от заявителя техническа грешка в регистър или защитен документ
    -Искане за поправка на допусната от Патентно ведомство техническа грешка
    -Искане за възстановяване на срок по марката
 • Промяна на представител за промишлен дизайн;
 • Промяна на адрес за кореспонденция за промишлен дизайн;
 • Други искания за промишлени дизайни, включващи:
    -Представяне на пълномощно
    -Искане за възстановяване на срок за подновяване
    -Искане за продължаване на срока за възражение срещу искане за заличаване
    -Искане за поправка на допусната от заявителя техническа грешка в регистър или защитен документ
    -Искане за поправка на допусната от Патентно ведомство техническа грешка


Уважаеми потребители,
На основание Заповед № 439 от 03.09.2018г. на Председателя на Патентното ведомство, считано от 10-ти септември 2018г. работното време за обслужване на клиенти в звеното по административно обслужване (регистратурата), касата и Централна Патентна Библиотека се променя както следва:
От 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. от понеделник до петък.

Във връзка с ограничения брой пощенски кутии в регистратурата на Патентното ведомство, както и невъзможността на ведомството да осигури кутии за всички желаещи, и с оглед недопускане поставянето на представителите по индустриална собственост в неравностойно положение при упражняването на правата им, на основание Заповед №434 от 03.09.2018г. на Председателя на Патентното ведомство, считано от 10-ти септември 2018г. се преустановява ползването на пощенски кутии в регистратурата на ведомството. 
Считано от 03.09.2018 г. кореспонденцията, която се намира в пощенските кутии незабавно се изпраща на адресатите на посочения от тях адрес за кореспонденция, а в случай че няма такъв, на адреса посочен в Регистъра на представителите по индустриална собственост, респ. търговския регистър.


ЗЛАТНА КНИГА
За поредна година като израз на оценка, почит и обществено признание към авторите на открития и на изобретения с високи научни и творчески постижения, Патентно ведомство на Република България очаква предложения за постиженията на изтъкнати изобретатели от различните организации, за вписване на техните имена в „Златната книга на откривателите и изобретателите”, учредена от 1981 г. Съгласно статута на Златната книга предложенията за вписвания се правят от университети, стопански, научни и обществени организации.
Във връзка с това, най-късно до 15.10.2018 г. се очакват предложения, придружени с подробни справки за постиженията на изтъкнати изобретатели на адрес: бул. Г. М. Димитров 52Б, София 1040 (за Златина Славчева – тел. 02/9701319, e-mail: ( zruicheva@bpo.bg)
Прецизирането и решението по предоставените предложения за вписване в Златната книга се извършва от специална комисия, назначена със заповед на Председателя на Патентното ведомство. Справка образец


Уважаеми потребители,

Уведомяваме нашите клиенти и заявители, че на посочения телефон не се извършват справки по подадени заявки или по предоставени административни услуги. Информация за административните услуги, извършвани от Патентно ведомство, включваща: попълването на исканията за тях, цената на услугите и размера на таксите, можете да получите на място в Регистратурата на Патентно ведомство или след подадено писмено искане на факс 02/ 8735 258 или на e-mail: services@bpo.bg.

На всякакви други запитвания, извън посочените по – горе ще бъде отговорено само в случай, че са подадени писмено или са поставени на място в Регистратурата.


Уважаеми потребители,
От 01.02.2018 г. Патентно ведомство на Република България въвежда 6 нови безплатни електронни услуги, предназначени за настоящите и бъдещи представители по индустриална собственост и техните съдружия, а именно:
          -Искане за вписване на представител по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на представител по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на съдружие на представители по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на промяна на име и/или адрес на съдружие на представители по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за включване в курс за обучение на представители по индустриална собственост
          -Искане за допускане до изпит за представител по индустриална собственост
Услугите ще са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството portal.bpo.bg и ще предоставят възможност за бързо и лесно подаване на съответните искания, като по този начин се улеснява и комуникацията между ведомството и заявителите на новите услуги.
Подадените искания трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), или в едномесечен срок от датата на заявяване, в Патентно ведомство трябва да бъде представен подписан оригинал на хартиен носител, при липса на електронен подпис.Уважаеми потребители,
От 23.01.2018г. Патентно ведомство на Република България въвежда електронни регистри на представителите по индустриална собственост и техните сдружения. Регистрите са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството https://portal.bpo.bg и ще заместят до сега поддържания списък в PDF формат. 

От 01.02.2018г. предстои въвеждане и на 6 нови електронни услуги, предназначени за представителите по индустриална собственост.
Заедно с въвеждането на новите услуги, предстои въвеждане за всички услуги, изискващи електронен подпис, на изцяло обновена система за електронно подписване, отговаряща на изискванията на Регламент ЕС 910/2014. С оглед осигуряване на безпроблемен преход към новата система за електронно подписване от 01.02.2018г., умоляваме всички заинтересовани потребители до тази дата да тестват своите електронни подписи в тестовото приложение за електронно подписване. Подробни инструкции са прикачени там.


Уважаеми потребители,
Считано от 12.12.2017 година ВТОРНИК, е в сила нова Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на РБ, приета с ПМС №271 от 08.12.2017 година, обн. в ДВ брой 99/12.12.2017.

Изменение на Тарифата
ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЗА ПЛАТЕНИТЕ В ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ТАКСИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА И ТАРИФАТА, ФАКТУРИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ.

Уважаеми потребители,
Уведомяваме ви, че със Заповед № 647 от 05.12.2017г. и на основание чл.81, ал.1 от ЗПРПМ и чл.7, ал.2, т.16 от Устройствения правилник на Патентно ведомство са утвърдени образци на защитните документи, издавани  от Патентно ведомство на РБ. Информираме ви, че считано от 05.12.2017г. в защитните документи отпадат международно приетите кодове за означаване на библиографски данни, както и данните за представителя по индустриална собственост.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!

Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че считано от месец октомври 2017 г. Официалният бюлетин ще се издава само в електронен формат, два пъти месечно, както следва:
- на 15-то число от съответния месец, а когато това е почивен ден, бюлетинът се издава на следващия работен ден;
- в последния работен ден на месеца.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че брой № 9/2017 г. на Официалния бюлетин ще бъде публикуван на 26.09.2017 г.Уважаеми  потребители,
Съгласно Заповед № 359/20.09.2016г. и Заповед № 457/23.11.2016г.  на председателя на Патентно ведомство, ви уведомяваме, че защитните документи, свързани с обектите на индустриалната собственост, които се издават  от Ведомството,  се получават както следва:
На ръка, в регистратурата:
- лично от заявителя/ притежателя;
- от представителя по индустриална собственост, ако има упълномощен такъв;
- от законния  представител на юридическото лице;
- срещу представяне на изрично пълномощно от по-горе изброените, ако не е нито един от тях;
По пощата :
- само при изрично писмено искане за изпращане по пощата с посочен точен адрес от заявителя/ притежателя, респективно представителя по индустриална собственост или управителя на юридическо лице.


Заповед на председателя на Патентното ведомство за прилагане на  чл. 81, ал 1 от ЗПРПМ и  във връзка чл.3, ал.2 и  чл.5, т.12 от Устройствения правилник на Ведомството.

Уведомяваме ви, че в раздел Законодателство е публикуван  Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост. Проектът е публикуван и в Портала за обществени консултации.  Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни, считано от датата на публикуването му.  С проекта можете да се запознаете тукВнимание!
Патентното ведомство на Република България предупреждава за опити на юридически и физически лица да заблудят заявителите и притежателите на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост. Прочетете повече тук.


Уведомяваме нашите  заявители и клиенти, че лимитът за получаване на съобщение по електронна поща с прикачен файл е 10 Mb. В тази връзка, и с цел успешно получаване на Вашата кореспонденция, Патентното ведомство Ви приканва  да не надвишавате този обем.


Уважаеми  потребители,
В изпълнение на решение №338/23.06.2017г. на Министерски съвет и с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, Патентно ведомство уведомява своите потребители, че следните 12 удостоверителни документа, не се изискват от заявителите на хартиен носител:
1.    Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;
2.    Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенция по вписванията;
3.    Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенция по вписванията;
4.    Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенция по вписванията;
5.    Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;
6.    Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
7.    Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;
8.    Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Национална агенция за приходите;
9.    Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;
10.  Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;
11.  Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
12.  Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.


Уважаеми  потребители,
От 04.07.2017г. в Патентно ведомство на Република България е внедрена нова версия на Портала за електронни услуги, която предлага допълнителни механизми за улесняване и ускоряване на комуникацията с гражданите и бизнеса и усъвършенствана система за електронните разплащания.
Най-важните нововъведения в новата версия на портала са:
  -Механизъм за изпращане на кореспонденция до заявителите по електронен път;
  -Механизъм за електронни съобщения (нотификации) за наличие на нова електронна кореспонденция нововъзникнали дължими такси, с директна връзка към усъвършенствания механизъм за електронни разплащания.
Повече информация можете да намерите тук.


ВАЖНО!
Уважаеми  потребители,

С оглед намаляване на административната тежест за потребителите, които ползват услугите на Ведомството, от 4 юли 2017 г. е в сила новият Ценоразпис на услугите, предоставени на обществеността от Патентно ведомство на Република България (обн. в бр. 53 на ДВ от 4 юли 2017г.)
Ценоразписа можете да намерите  тук
.


NEWS
Провеждане на курс за представители по индустриална собственост

От 15 февруари 2020 г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.8 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на обучението е придобиване или актуализиране на знания на кандидатите за представители по индустриална собственост. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни.

Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, в съботно-неделно време, съгласно приложената програма.

Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в което трябва да посочат модула, който ще посещават.

За допълнителна информация:

Златина Славчева

тел.: +359 2 9701 319

e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 
Патентно ведомство с награда „Най-добро обслужване на гражданите“

На 29.01.2020  г., в сградата на Европейската комисия в София, Патентно ведомство на Република България получи наградата в категория „Най-добро обслужване на гражданите“. Церемонията по връчването на "Годишните награди за държавните институции - добрите примери" се проведе под патронажа на Европейския парламент. Призът бе връчен на заместник-председателите на ведомството д-р Давид Сукалински и д-р Офелия Цонкова.
Това е втора награда за Патентно ведомство от фондация „Граждани срещу бюрокрацията“. През 2018 г. Ведомството бе отличено в категория „Най-добра електронна услуга“.

Фондация „Граждани срещу бюрокрацията“ присъжда за четвърта поредна година награди на държавни институции, които работят убедително за намаляване на административната тежест и консумацията на хартия.

Отличието тази година е предоставено за непрекъснатото подобряване на административните услуги, предоставяни от ведомството, както и своевременното, бързо и коректно обслужване на гражданите и бизнеса, което от своя страна води до намаляване на административната тежест спрямо клиентите.
За екипа на Патентното ведомство това е голямо признание за положените в годините усилия за подобряване качеството на административната дейност.

20200129153745__MG_8131 (003)

20200129153735__MG_8125 (003)

 
Updates Print
On 16-17 April 2019, 40 judges and prosecutors from various EU Member States and the General Court of the European Union will have hands-on training sessions on internet technology. These sessions respond to and follow up on the unanimous positive feedback received both last year and the year before from some 250 participants following the Observatory’s darknet training sessions for judges and prosecutors. Coached by cybercrime specialists, participants will learn about:
the technical structure and operators of the open internet and the darknet
the Domain Name System (DNS) and website hosting VPN
cyberdata, forensic data and metadata
the Wayback Machine
bitcoin and other virtual currencies
social media
the darknet: access and ‘shopping’
cloud technology
the investigation into cryptocurrencies and identification of actors who hide behind illegal websites, and blockchain technologies.


A new report from EUIPO on counterfeiting of pesticides
EUIPO sends a press release on the publication of a report on counterfeiting of pesticides.


OHIM Press Release Alicante, February 1, 2016

DESIGN EUROPA AWARDS: CELEBRATING DESIGN IN THE EUROPA
Applications are now open for the inaugural edition of the DesignEuropa Awards, organised by the Officefor Harmonization in the Internal Market (OHIM), the EU’s largest intellectual property agency.
========================================================================
Deadline approaching: Internships for patent professionals in Munich
The closing date for application is 31 January 2016.

Praktika Intern 2016 – working with examiners
11 - 28 October 2016
European Patent Office,Munich
The closing date for applications is 31 January 2016.
The Praktika Intern programme is designed for professional representatives with experience in drafting and prosecuting European patent applications. Interns spend three weeks in Directorate-General 1, which is responsible for search, examination and opposition. They have the opportunity to work on actual case files and run prior-art searches. This way, interns will get the chance to look at their daily work from the viewpoint of EPO examiners and gain valuable insights into how the EPO works.
For more information, please see the Official Journal November 2015: OJ EPO 2015, A98
Apply now

A new report from the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM):
 
€1.4 billion lost every year across the EU due to fake toys and games   &
Graphics

Press release: From Kyoto to Paris - Inventions in climate change mitigation technologies growing strongly 

.         New report finds number of inventions in sustainable technologies worldwide increased almost fivefold between 1995 and 2011
·         First comprehensive analysis of patent and economic data on CCMTs in Europe
·         Europe produces 18% of the world’s CCMT inventions, and 40% of the “high-value” inventions where patent protection is sought in more than     one  country 
 ·        Public policies appear to have triggered development of CCMT inventions which are helping to decarbonise the economy
 .        EPO President Battistelli: “The patent system has an important role to play in encouraging research, development and innovation, as well as supporting trade and investment flows, and the transfer of new climate change mitigation technologies across regions.”  
Paris/Munich, 8 December 2015 –  A new study conducted by the European Patent Office (EPO) and the United Nations Environment Programme (UNEP) shows that inventions in climate change mitigation technologies have seen a fivefold increase worldwide between 1995 and 2011. It also finds that Europe is a leading region for low-carbon inventions.“New technologies are urgently needed to tackle the global challenge of climate change,” said EPO President Benoît Battistelli. “The report shows that in combination with clear legislation and policies to promote climate-change mitigation technologies, the patent system can support research, development and innovation in this field, as well as boosting trade and investment flows, and the transfer of these new technologies to other regions.”
Green technologies on the rise
Presented at the Sustainable Innovation Forum 2015 organised alongside the UNFCC COP 21 in Paris, the report finds that the number of inventions in climate change mitigation technologies (CCMTs) worldwide has risen steadily since the signing of the Kyoto Protocol in 1997 (see Graph 1: A boom in green tech inventions). This suggests that the implementation of climate change policies has helped stimulate innovation in CCMTs. The growth in low-carbon inventions has been much faster than in other technologies; today they represent nearly 6% of all of the world’s inventions, up from 2% in 1995. Public policies put in place after the Kyoto Protocol signing appear to have been particularly successful in encouraging the development of CCMTs in Europe. As a result, the carbon intensity of Europe’s GDP has fallen by 30% in the past decades (Graph 2: CCMT inventions and CO2 intensity in Europe), and has been the lowest in the developed world since 2000.
A marketplace for CCMTs
The study shows that Europe is among the leaders in technical advances towards a low-carbon economy. The region produces nearly one fifth of all low-carbon inventions in the world. Looking at “high-value” inventions (those with higher economic potential, for which patent protection is sought in more than one country), Europeans account for nearly two-fifths.Europe’s contribution to global inventive efforts is very significant across all CCMT areas (Graph 3: European CCMT inventions by technology).
Most CCMT inventions in Europe (and also worldwide) are made in the clean energy and transport sectors, followed by buildings. When comparing CCMT inventions with inventions in all areas of technology, Europe has become increasingly specialised since 1995, and is now among the most advanced regions in the world in low-carbon technologies.Six countries account for more 80% of all European inventions in sustainable technologies; Germany leads, with almost half of Europe’s CCMT inventions, followed by France, the UK, Italy, Sweden and Spain (Graph 4: European CCMT inventions by country). Allowing for economic size, Germany is still ahead, followed by Sweden, France, Finland, Austria and Denmark (Graph 5: European CCMT inventions per GDP by country). Meanwhile other countries, including Greece and Portugal, also show high degrees of technological specialisation in CCMTs (Graph 6: Degree of technological specialisation in CCMTs of European countries).
Europe is also strong in trade of low-carbon goods; it is the biggest importer and second-largest exporter of CCMT products during the analysed period. At the same time, the region acts as a major source of Foreign Direct Investment in CCMTs, with investment spanning all continents. The study shows that cross-border patent filings go hand in hand with trade and foreign investment in CCMTs, which encourages international technology transfer of CCMTs through these channels.
A comprehensive source of information on green tech
Patent trends and statistics can give powerful and important early indications of technological and economic developments. In response to demand from organisations active in climate-change issues, the EPO has developed a dedicated tagging scheme for patent documents relating to climate change mitigation technologies. This greatly increases transparency and enables users – whether companies, engineers, scientists, institutions or policy-makers – to better access and use the wealth of information available in the EPO's free patent databases. The new scheme, also in combination with patent statistics tools (such as the EPO’s PATSTAT), makes it possible to map sustainable technologies, identify trends and derive facts and evidence on which to base policy and business decisions. The EPO has just completed this patent classification scheme, which now covers all CCMTs, including energy, carbon capture, and low-carbon inventions in buildings, transport, production, waste and smart grids. To date, the databases contain some 2.8 million documents related to sustainable technologies – the biggest single repository of low carbon technologies in the world.
EPO-UNEP: shedding light on the debate
In order to facilitate an informed debate about the role of patents in the development and deployment of sustainable technologies, the EPO and UNEP have worked together closely since 2009 on a series of joint studies looking at patent filing trends in CCMTs. The latest report "Climate change mitigation technologies in Europe – evidence from patent and economic data” follows three previous reports: "Patents and climate change mitigation technologies in Latin America and the Caribbean" (2014), "Patents and clean energy technologies in Africa" (2013) and "Patents and clean energy technologies" (2010). 

Download ·        
Full report:  Climate change mitigation technologies in Europe – evidence from patent and economic data (December 2015)
· Executive summary of the report (EN/FR/DE)
· Infographic (EN): Green technologies: how inventive is Europe?
· Brochure (short summary of Europe report): Five facts about climate change, innovation and the role of patents (EN)
· Brochure (summary of all EPO-UNEP reports): Patents and climate change mitigation technologies: evidence to support policy (EN)         

About the EPO

With some 7 000 employees, the European Patent Office (EPO) is one of the largest European public service institutions. Its headquarters are in Munich and it also has offices in Berlin, Brussels, The Hague and Vienna. The EPO was founded with the aim of strengthening co-operation on patents in Europe. Through its centralised patent granting procedure, inventors can obtain patent protection in up to 38 member states of the European Patent Organisation. The EPO is also the world's leading public authority for patent searches and information.

                 ================================================

DesignEuropa Awards: celebrating design in the EU

To celebrate the importance of design in the EU, the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), the EU’s largest intellectual property agency, is today announcing the first edition of the Design Europa Awards.

€500 million lost every year throughout the EU due to fake sports equipment
The sale of fake sports equipment, like footballs, sports helmets, tennis rackets, skis, gym equipment and skateboards, costs legitimate EU manufacturers €500 million every year.
A new study from the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), the EU’s largest intellectual property agency, shows that the sales lost due to counterfeiting of sports equipment – not including sportswear – correspond to 6.5% of all sales in this sector across the EU-28.
The study also shows that approximately 2,800 jobs are lost in this sector throughout the EU, as manufacturers sell less than they would have done in the absence of counterfeiting, and therefore employ fewer people.
Every year, an additional €360 million is lost across the EU due to the indirect effects of counterfeiting of sports equipment – as manufacturers buy fewer goods and services from suppliers, causing knock-on effects in other areas.
Today’s report, released by OHIM through the EU Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights,  also shows that up to €150 million is lost annually in government revenue throughout the EU due to this type of counterfeiting. This includes tax, social contributions and VAT which are not paid by producers and distributors of fakes.
The President of OHIM, António Campinos, said:
“Every day, millions of people across the EU play and enjoy sport. However, very few of them know about the economic damage caused by counterfeit sports equipment in their own Member States, and across the EU as a whole. With this series of reports, we are investigating the effects of counterfeits in terms of lost revenue and jobs, sector by sector, to provide a complete picture for policy makers and EU citizens.”
Today’s report is the third in a series of studies undertaken by OHIM into the economic impact of counterfeiting in industrial sectors in the EU, in terms of job and revenue losses. In July, a report into the economic impact of fake clothes, shoes and accessories (including fake sportswear) was released, while in March, OHIM published the first study in this series, into the economic impact of fake cosmetics and personal care items. Each report centres on a sector known to be vulnerable to counterfeiting.
In the UK:  The manufacture of fake sports equipment, like footballs, golf balls and clubs, sports helmets, tennis rackets, gym equipment and skateboards, costs the sector €50 million every year.
In France: France produces 15% of the total EU sports goods production (€800 million) each year. The manufacture of fake sports equipment, like footballs, sports helmets, tennis rackets, skis, gym equipment and skateboards, costs the sector €82million every year.
In Germany: Germany is the second largest producer of sports goods in the EU, accounting for around 20% of total EU production (€1 billion each year). The manufacture of fake sports equipment, like footballs, sports helmets, tennis rackets, skis, gym equipment and skateboards, costs the sector €44 million every year.
In Italy: Italy is the primary producer of sports goods in the EU, accounting for more than 20% of total EU production (€1.2 billion) each year. The manufacture of fake sports equipment, like footballs, sports helmets, tennis rackets, skis, gym equipment and skateboards, costs the sector €53 million every year.
In Spain: The manufacture of fake sports equipment, like footballs, sports helmets, tennis rackets, skis, gym equipment and skateboards, costs the sector €76 million every year.

"Get involved in "Ideas Powered" and have a say on intellectual property"
The first EU-wide interactive website dedicated to young people and intellectual property (IP) is launched today.
The Ideas Powered site is supported by the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), acting through the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.
The site brings together contributions from young designers, composers, entrepreneurs and artists from all across the EU to show how IP underpins and supports innovation and creativity. Ideas Powered website also includes a video competition which invites young people to submit their views on how intellectual property matters to them.
Today's release follows on from a 2013 study carried out by OHIM into how EU citizens – including young people – perceive intellectual property. The results showed that eight out of ten 15-24 year olds in the EU believe that buying counterfeit products has a negative economic effect, and two thirds agree that illegal downloading is a threat to the economy and jobs.
However, 50% still justify buying counterfeits as an act of protest or a smart purchase and 57% think illegally accessing copyright-protected content for personal use is acceptable.
The President of OHIM, António Campinos, said: "This website follows on from our 2013 study, and builds on its results. It aims to provide a fresh outlook on IP – it features contributions from young Europeans who use IP to support their businesses, their livelihoods, their hobbies and their interests. The website is a two way portal; we'll be seeking the views of young people on all aspects of IP in their lives and inviting their contributions too."
The Ideas Powered website is supported by a Facebook and a Twitter account.

Over €26 billion and up to 363,000 jobs
lost every year in the EU due to counterfeiting of clothes, shoes and accessories
The manufacture and distribution of fake clothes, shoes and accessories (like ties, scarves, belts and gloves) takes over €26 billion every year from legitimate EU businesses.
A new study from the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), the EU’s intellectual property agency, shows that the sale of fake clothes, shoes and accessories in the EU equals nearly 10% of the total sales in the sector throughout the EU-28.
That lost revenue translates into 363,000 lost jobs, as the legitimate manufacturers and retailers make and sell less than they would have done in the absence of counterfeiting, and therefore employs fewer workers.
The study, released through the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, entrusted to OHIM, also assesses the indirect effect of the counterfeit trade.
When the knock-on effects on suppliers are taken into account, legitimate businesses across the EU lose €43.3 billion of sales revenue because of counterfeiting, with around 518,000 jobs lost.
Since producers and sellers of fakes do not pay tax, social contributions and VAT, over €8 billion of government revenue across the EU-28 is not collected.
The President of OHIM, António Campinos, said:
“With this report we can put a figure on the economic impact of counterfeiting, and its consequences in terms of lost revenue and jobs at EU level in the clothing, shoes and accessories sector. These results will not only help policy makers in their work, they will also help consumers make more informed choices.”
Today’s report is part of a series of studies into the economic impact of counterfeiting in a number of sectors across the EU, which will be released over the coming months.
In the UK: The trade in fake clothes, shoes and accessories (like ties, scarves, and belts) costs UK manufacturers, retailers and distributors around ₤2.6 billion (€3.6 billion) in lost sales every year and 40,000 jobs.
In France: The trade in fake clothes, shoes and accessories (like ties, scarves, and belts) costs French manufacturers, retailers and distributors around €3.5 billion in lost sales and over 25,000 jobs lost (36,000 if indirect effects are added).
In Germany: The trade in fake clothes, shoes and accessories (like ties, scarves, and belts) costs German manufacturers, retailers and distributors around €3.5 billion in lost sales and over 40,000 jobs lost (over 52,000 if indirect effects are added).
In Italy: The trade in fake clothes, shoes and accessories (like ties, scarves, and belts) costs Italian manufacturers, retailers and distributors around €4.5 billion in lost sales and over 50,000 jobs lost (80,000 if indirect effects are added).
In Spain: The trade in fake clothes, shoes and accessories (like ties, scarves, and belts) means that over 50,000 jobs are lost, which account for nearly 14% of the employment in the sector.

New study finds that companies owning Intellectual Property rights outshine their competitors in economic performancе
Companies owning intellectual property rights (IPRs) have, in general, 29% higher revenue per employee, about six times as many employees and pay wages that are up to 20% higher than firms which do not own IPRs.
These are the main findings of a study carried out by the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) acting through the EU Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.
The study, which is based on official public financial data from more than 2.3 million European firms, covers companies which own patents, trade marks and designs at both national and EU level.
One of the key findings in the study is that a modest share of small and medium sized enterprises (SMEs) in Europe own patents, trade marks or designs. It also finds that those SMEs which own such rights have almost 32% higher revenue per employee – a significantly higher economic performance, showing significant relative benefits associated with the ownership of IPRs. SMEs are companies which employ fewer than 250 people and which have an annual turnover not exceeding 50 million euro.
António Campinos, President of the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) said: “SMEs are the backbone of the EU economy, and our study shows that IP rights are an economic asset for them. With the creation of its free, global, online trade mark and design databases (TMview and DesignView), OHIM has already made IPR searches available for millions of firms and individuals. This study, however, shows that we need to do more to promote the economic advantages of IP among SMEs, who benefit from it the most. Our aim is to help SMEs to fully explore the economic potential of their IPR.”
This report, which looks at the contribution of IPRs at a company level, is a follow-up to a first EU-wide analysis of the contribution of IPR intensive industries to economic performance and employment in the European Union.

New report: Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis.


Bulgarian Patent Office prepares to implement e-filing of trade marks and designs applications

Experts from the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) visited the Bulgarian Patent Office during the period 14-16 May 2013.
The purpose of the visit was to discuss the specific requirements of the national legislation on trade marks and designs in order to implement electronic filing of both industrial property objects.
OHIM in cooperation with the European national offices for trade marks and design works on the creation of e-services projects, which are part of the Cooperation Fund, providing € 50 million for the development and implementation of 23 projects.
Projects relating to e-filing of trade marks and designs are planned to be implemented in the Bulgarian Patent Office by the end of 2013.
A development of projects for electronic renewal, electronic filing of oppositions and requests for revocation and invalidity is foreseen.
Implementation of e-services projects will simplify the access to applying of trade marks and designs and subsequent proceedings for the users of the systems and will improve the quality of administrative services by optimizing and streamlining the procedures.
Users will be able to use the systems for electronic services through the website of the Bulgarian Patent Office without the need for electronic signature.
During the workshop, experts from both offices discussed the process of applying for trade marks and designs and developed specific requirements for the purpose of adapting the software to the Bulgarian legislation.
                                                                                                                                                      
p5160555_1


€500 million lost every year throughout the EU due to fake sports equipment

Praktika Intern 2016 – working with examiners
11 - 28 October 2016
European Patent Office,Munich
The closing date for applications is 31 January 2016.
The Praktika Intern programme is designed for professional representatives with experience in drafting and prosecuting European patent applications. Interns spend three weeks in Directorate-General 1, which is responsible for search, examination and opposition. They have the opportunity to work on actual case files and run prior-art searches. This way, interns will get the chance to look at their daily work from the viewpoint of EPO examiners and gain valuable insights into how the EPO works.
For more information, please see the Official Journal November 2015: OJ EPO 2015, A98
Apply now

€500 million lost every
year throughout the EU due to fake sports equipment

The sale of fake sports equipment, like footballs, sports helmets, tennis rackets, skis, gym equipment and skateboards, costs legitimate EU manufacturers €500 million every year.
A new study from the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), the EU’s largest intellectual property agency, shows that the sales lost due to counterfeiting of sports equipment – not including sportswear – correspond to 6.5% of all sales in this sector across the EU-28.

The study also shows that approximately 2,800 jobs are lost in this sector throughout the EU, as manufacturers sell less than they would have done in the absence of counterfeiting, and therefore employ fewer people.
Every year, an additional €360 million is lost across the EU due to the indirect effects of counterfeiting of sports equipment – as manufacturers buy fewer goods and services from suppliers, causing knock-on effects in other areas.
Today’s report, released by OHIM through the EU Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights,  also shows that up to €150 million is lost annually in government revenue throughout the EU due to this type of counterfeiting. This includes tax, social contributions and VAT which are not paid by producers and distributors of fakes.
The President of OHIM, António Campinos, said:
“Every day, millions of people across the EU play and enjoy sport. However, very few of them know about the economic damage caused by counterfeit sports equipment in their own Member States, and across the EU as a whole. With this series of reports, we are investigating the effects of counterfeits in terms of lost revenue and jobs, sector by sector, to provide a complete picture for policy makers and EU citizens.”
Today’s report is the third in a series of studies undertaken by OHIM into the economic impact of counterfeiting in industrial sectors in the EU, in terms of job and revenue losses. In July, a report into the economic impact of fake clothes, shoes and accessories (including fake sportswear) was released, while in March, OHIM published the first study in this series, into the economic impact of fake cosmetics and personal care items. Each report centres on a sector known to be vulnerable to counterfeiting.
In the UK:  The manufacture of fake sports equipment, like footballs, golf balls and clubs, sports helmets, tennis rackets, gym equipment and skateboards, costs the sector €50 million every year.
In France: France produces 15% of the total EU sports goods production (€800 million) each year. The manufacture of fake sports equipment, like footballs, sports helmets, tennis rackets, skis, gym equipment and skateboards, costs the sector €82million every year.
In Germany: Germany is the second largest producer of sports goods in the EU, accounting for around 20% of total EU production (€1 billion each year). The manufacture of fake sports equipment, like footballs, sports helmets, tennis rackets, skis, gym equipment and skateboards, costs the sector €44 million every year.
In Italy: Italy is the primary producer of sports goods in the EU, accounting for more than 20% of total EU production (€1.2 billion) each year. The manufacture of fake sports equipment, like footballs, sports helmets, tennis rackets, skis, gym equipment and skateboards, costs the sector €53 million every year.
In Spain: The manufacture of fake sports equipment, like footballs, sports helmets, tennis rackets, skis, gym equipment and skateboards, costs the sector €76 million every year.

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account